početna| mapa sajta| štampaj| pošalji|

Međunarodni dokumenti

Deklaracija: Da rodna ravnopravnost postane stvarnost

Deklaracija je doneta na 119. sednici Komiteta ministara Saveta Evrope, u Madridu, 12. aprila 2005. Predstavalja svojevrsni podsetnik da zaštita ljudskih prava ne može biti kompletna bez rodne ravnopravnosti. Savet Evrope, ovom Deklaracijom, pokazuje dodatni doprinos ostvarenju ovog elementarnog cilja.

 

Deklaraciju možete pročitati ovde.

 

Pekinška deklaracija i platforma delovanja

Na Četvrtoj svetskoj konferenciji o ženama, septembra 1995. godine, u Pekingu, nakon dekade UN posvećene borbi za ženska ljudska prava, usvojeni su Pekinška deklaracija i Platforma za akciju.

 

Deklaraciju su potpisale sve vlade učesnice konferencije (SRJ, u čijem sastavu je tada bila Srbija, koja je u to vreme bila pod sankcijama i nije imala pravo učešća; učestvovale su samo članice nevladinih organizacija na Forumu NGO koji je pratio tok konferencije i čije su članice lobirale za prihvatanje čitavog seta ženskih ljudskih prava promovisanih Pekinškom deklaracijom i Platformom za akciju). Osnovni smisao Pekinške deklaracije je unapređivanje „ciljeva jednakosti, razvoja mira u korist svih žena u svetu i u interesu čovečanstva u celini“.

Deklaraciju možete pročitati u celosti ovde.

Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW)

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 18. decembra 1979. usvojila jedan od ključnih dokumenata za umanjivanje rodne neravnopravnosti: Konvenciju o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, poznatu kao CEDAW konvenciju. Naša zemlja, tada SFRJ, potpisala je ovu konvenciju jula 1980, a ratifikovala je 1981. godine. Oktobra 2000. SRJ je dala sukcesorsku izjavu Ujedinjenim nacijama kojom je potvrdila da ponovo prihvata međunarodne pravne akte među kojima je i ova konvencija.


Srbija je 2006. godine, kao samostalna republika, podnela Inicijalni izveštaj za period 1992-2003. CEDAW komitetu UN.


Konvenciju možete pronaći ovde.

Istanbulska konvencija o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Konvencija je doneta u Istanbulu, 11. maja 2011. godine i predstavlja dokumenat koji ima za cilj promenu svedruštvenog načina razmišljanja i poziva društvo na promenu stavova o ovoj tematici. Predlozi koji su upućeni odnose se na drugačije tretiranje nasilja i efikasniji odgovor države na nasilje, zaštitu žrtava i gonjenje učinilaca. Predviđa saradnju na multisektorskom nivou i aktivno učešće svih relevantnih državnih ustanova i organizacija civilnog društva, ona traži od država potpisnica da sistematski prate i izveštavaju o primeni svih odredbi Konvencije.


Na dnevnom redu redovnog jesenjeg zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije 2013. naći će se i Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.


Konvenciju možete pročitati ovde.

.

Redizajniranje i održavanje website-a www.sigurnakuca.net podržava zajednički UN projekat “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji”, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima UN Trust Fund-a za borbu protiv nasilja nad ženama.

Sadržaji website-a ne predstavljaju nužno stavove UNDP-a, UN Women-a, UNICEF-a ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.