početna| mapa sajta| štampaj| pošalji|

Održana Nacionalna konferencija "Dužna pažnja u borbi protiv nasilja nad ženama u Srbiji"

U Klubu poslanika danas je održana Nacionalna konferencija „Dužna pažnja u borbi protiv nasilja nad ženama u Srbiji“. Ova konferencija je održana povodom obeležavanja 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Obeležavanjem ovog međunarodnog dana ujedno je otpočela kampanja „16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama“ koja je ove godine posvećena temi „Od mira u domu do mira u svetu“.


 “Svake godine, najmanje dva miliona žena i devojaka budu žrtve trgovine ljudima, prostitucije ili prisilnog ropstva a do 60 odsto žena doživi neki oblik fizičkog ili seksualnog zlostavljanja u toku svog života. Rodno zasnovano nasilje ugrožava žene i njihove porodice i pojačava nejednakosti između muškaraca i žena širom sveta. Upravo zato su Ujedinjene nacije postavile kao jedan od najbitnijih prioriteta sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama i decom jer svesni smo da ne postoji ljudski razvoj bez obezbeđivanja sigurnog života, bezbednog za sve ljude, bez obzira na pol, etničko poreklo, seksualnu orijentaciju i identitet ili društveno-ekonomski status”, rekla je Irena Vojáčková-Sollorano, stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji.

 

“Do sada su Ujedinjene nacije u Srbiji imale ključnu ulogu u postavljanju institucionalnog odgovora za rešavanje nasilja nad ženama u skladu sa međunarodnim standardima i obavezama u ovoj oblasti. Ove godine je Vlada Republike Srbije još jednom potvrdila svoju odlučnost i aktivno zalaganje za promociju i zaštitu ljudskih prava nedavnom ratifikacijom Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici čime je dalje otvorila put do stupanja na snagu Konvencije koja će obavezati vlade širom Evrope da promene ili usklade zakone, uvedu praktične mere i odvoje potrebna sredstva za stvaranje nulte tolerancije za rodno zasnovano nasilje”, istakla je Irena Vojáčková-Sollorano.


Na konferenciji su predstavljeni rezultati rada na prevenciji i zaštiti žena od nasilja pod okriljem zajedničkog projekta Ujedinjenih nacija „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji“ u različitim sektorima, granama vlasti i nivoima vlasti, ukazujući na taj način na kompleksnost adresiranja ovog ozbiljnog društvenog problema, kao i na važnost zajedničkog koordinisanog delovanja.


„Tokom proteklih deset godina , Republika Srbija postavila je mehanizme rodne ravnopravnosti na svim nivoima vlasti - zakonodavne, izvršne, kao i nezavisne nadzorne mehanizme na državnom, pokrajinskom i lokalnom nivou . Uspostavila je institucije , donela zakone i strateške dokumente s ciljem sprečavanja i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja, i definisala prioritete u ovoj oblasti u Nacionalnoj strategiji za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima. Nadležna ministarstva su aktivno angažovana u sprovođenju Opšteg protokola o postupanju i saradnji ustanova , organa i organizacija u situacijama nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima , kao i posebnih protokola u njihovim resorima. Međutim, pred nama stoji ozbiljan izazov dosledne primene ovog kvalitetnog institucionalnog okvira. Dužna pažnja države u ovoj oblasti ne sme biti svedena samo na zaštitu žena koje su već pretrpele nasilje. Na nama je dužnost da iniciramo i preduzimamo mere koje će preduprediti da do nasilja ne dođe, putem efikasnog i pravovremenog sankcionisanja počinilaca i obezbeđivanjem žrtvama nasilja uslove da iz pozicije nemoći postanu osnažene i da budu u mogućnosti da obezbede sigurnu i bezbednu budućnost za sebe i za svoju decu“- rekla je Brankica Janković, državna sekretarka u Ministarstvu rada , zapošljavanja i socijalne politike.


Ovom prilikom je predstavljena veb platforma www.sigurnakuca.net koja je kreirana u cilju povećanja dostupnosti znanja i informacija o nasilju nad ženama u Srbiji, kroz zajedničku saradnju UNDP-a i Fonda B92 a svečano je uručeno i 11 grantova ženskim nevladinim organizacijama koje pružaju uslugu SOS telefona za žrtve nasilja.
Nasilje nad ženama je svaki akt koji dovodi do fizičke, seksualne, psihičke i ekonomske povrede odnosno patnje za žene, uključujući pretnje takvim ponašanjem. Nasilje je često naučen model ponašanja. Deca čiji su roditelji žrtve i/ili počinioci nasilja češće zasnivaju svoje odnose na nasilju. Deca izložena nasilju u poriodici su uvek žrtve nasilja. Zaustavljanje i suprotstavljanje nasilju je ulog u buduće generacije i u bezbednu budućnost našeg društva. Društvo koje neguje visok stepen tolerancije na nasilje, ne dopušta svojim građankama i građanima da u punom kapacitetu iskoriste svoje lične resurse, znanja, veštine, umeća. Sprečavanje i zaustavljanje rodno zasnovanog nasilja traži uključivanje i žena i muškaraca, celokupne društvene zajednice. Nulta tolerancija prema nasilju nad ženama zahteva angažman svih nas.


Konferenciju je organizovalo Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike uz stručnu podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u okviru zajedničkog UN projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama“.


„Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji“ je zajednički projekat koji sprovode Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Agencija Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost (UN Women) i Dečiji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF) . Projekt ima za cilj razvoj i uvođenje sistemskih rešenja u oblasti sprečavanja i suzbijanja seksualnog i rodno zasnovanog nasilja , jačanje kapaciteta institucija koje se bave zaštitom žrtava nasilja , kao i ustanovljavanje i primenjivanje mehanizama koji će obezbediti postupanje u skladu sa međunarodnim obavezama vezanim za zaštitu ljudskih prava u oblasti borbe protiv nasilja nad ženama .

 

.

Redizajniranje i održavanje website-a www.sigurnakuca.net podržava zajednički UN projekat “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji”, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima UN Trust Fund-a za borbu protiv nasilja nad ženama.

Sadržaji website-a ne predstavljaju nužno stavove UNDP-a, UN Women-a, UNICEF-a ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.