početna| mapa sajta| štampaj| pošalji|

Protokoli o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija


Publikacija „Multisektorska saradnja – institucionalni odgovor na nasilje nad ženama“ realizovana je u okviru UN zajedničkog projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji“. Publikacija objedinjuje postojeće protokole o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i u intimnim partnerskim odnosima, i to:

- Opšti protokol o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija u situacijama nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima Vlade Republike Srbije,

- Posebni protokol Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Vlade Republike Srbije o postupanju centara za socijalni rad – organa starateljstva u slučajevima nasilja u porodici i ženama u partnerskim odnosima,

- Posebni protokol Ministarstva unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije o postupanju policijskih službenika u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima,

- Posebni protokol Ministarstva zdravlja Vlade Republike Srbije o postupanju u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima,

- Prikaz postupanja obrazovno-vaspitnih ustanova u slučajevima nasilja nad devojčicama i porodičnog nasilja.

Publikacija je namenjena stručnoj zainteresovanoj javnosti, kao i osobama zaduženim za pružanje usluga zaštite od nasilja u porodici i u intimnim partnerskim odnosima.

Ovde možete preuzeti celu publikaciju.

 

Opšti protokol o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija u situacijama nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima Vlade Republike Srbije

Opšti protokol usvojen je na sednici Vlade Srbije održanoj 24. novembra 2011. godine i predstavlja realizaciju prvog koraka u sprovođenju treće strateške oblasti «Unapređivanje multisektorske saradnje i podizanje kapaciteta institucija» Nacionalne strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima. Svrha opšteg protokola je da na celovit način osigura da svaka ustanova može da postupa u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima i obavezama delotvorno i celovito, kako bi se dugoročno zaštitila žrtva nasilja u porodici i obezbedili uslovi za izricanje odgovarajuće sankcije nasilniku.

Ovde možete preuzeti ceo tekst protokola.

 

Posebni protokol Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Vlade Republike Srbije o postupanju centara za socijalni rad - organa starateljstva u slučajevima nasilja u porodici i ženama u partnerskim odnosima

Opšti cilj posebnog protokola Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike je da se struktuiraju postupci koji se realizuju u centru za socijalni rad-organu starateljstva u ostvarivanju poslova javnih ovlašćenja i obezbedi da se nasilje odmah zaustavi, spreči ponavljanje nasilja, obezbedi bezbednost lica koje trpi nasilje, zadovoljavanje osnovnih egzistencijalnih uslova licu koje trpi nasilje, osnaživanje i osposobljavanje žrtve nasilja da uz podršku ili bez podrške preuzme odgovornost za kvalitet i organizaciju sopstvenog života bez nasilja, kao i da se obezbedi celovita koordinatorska uloga ove ustanove u reagovanju na pojavu nasilja u porodici i partnerskim odnosima.

Ovde možete preuzeti ceo tekst protokola.

 

Posebni protokol Ministarstva unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije o postupanju policijskih službenika u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima

Donošenje Posebnog protokola o postupanju policijskih službenika u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima je od velikog značaja za Ministarstvo unutrašnjih poslova, jer je uz poštovanje principa da je bezbednost, odnosno sigurnost žrtve prioritet, normativno uređena procedura postupanja policijskih službenika u slučajevima porodičnog nasilja. Ciljevi protokola su standardizacija postupanja policijskih službenika u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima, kao i specijalizacija određenih policijskih službenika koji će se angažovati prilikom postupanja policije u ovim slučajevima.

Ovde možete preuzeti ceo tekst protokola.

 

Posebni protokol Ministarstva zdravlja Vlade Republike Srbije o postupanju u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima

U junu 2010. godine usvojen je „Posebni protokol Ministarstva zdravlja Republike Srbije za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene nasilju“. Posebni protokol je instrument za prepoznavanje, evidentiranje i dokumentovanje rodno zasnovanog nasilja, sa ciljem da se zdravstveni radnici/e uključe i reaguju na planu otkrivanja, suzbijanja i prevencije ove neželjene društvene pojave. Zdravstvene posledice nasilja ugrožavaju fizički, mentalni i socijalni status žene. Razumevanjem i prihvatanjem svoje uloge, zdravstveni radnici/e, doprinose rešavanju problema nasilja nad ženama.

 

Ovde možete preuzeti ceo tekst protokola.

 

Prikaz postupanja obrazovno-vaspitnih ustanova u slučajevima nasilja nad devojčicama i porodičnog nasilja

U situacijama nasilja nad decom obrazovno-vaspitni sistem jednako postupa i prema devojčicama i prema dečacima, uvažavujući, shodno okolnostima, rodne specifičnosti. Specifično, situacije nasilja na koje se ova informacija odnosi uključuju vršnjačko nasilje nad devojčicama, posebno seksualno i rodno zasnovano nasilje, koje uključuje i nasilje u partnerskim odnosima vršnjaka, zatim nasilje zaposlenih i drugih odraslih nad devojčicama, odnosno nasilje koje proživljavaju deca kao svedoci nasilja u porodici.

 

Ovde možete preuzeti ceo tekst prikaza.

.

Redizajniranje i održavanje website-a www.sigurnakuca.net podržava zajednički UN projekat “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji”, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima UN Trust Fund-a za borbu protiv nasilja nad ženama.

Sadržaji website-a ne predstavljaju nužno stavove UNDP-a, UN Women-a, UNICEF-a ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.