početna| mapa sajta| štampaj| pošalji|

Šta je tretman počinilaca nasilja u partnerskim odnosima


Programi za počinioce nasilja u porodici i u partnerskim odnosima predstavljaju obavezan aspekt međunarodne strategije u borbi protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja. U najnovijoj Konvenciji Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u članu 16. se ističu preventivni programi intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja u porodici.


Tretman počinioca nasilja u partnerskim odnosima je proširenje spektra društvenih odgovora na nasilje nad ženama, njegova svrha je da se zaustavi  i spreči ponavljanje nasilja nad ženama, odnosno da se obezbedi sigurnost žrtve. Ukoliko se prema počiniocima nasilja ne odnosi sistemski, već se prepuštaju  policiji, sebi samima i drugim institucijama država umanjuje svoje šanse za pomoć žrtvama nasilja i dugoročnije rešavanje ovog složenog društvenog problema.


Psihosocijalni tretman počinioca nasilja u porodici služi za zaustavljanje i  sprečavanje ponavljanja nasilja u porodici i zaštitu žrtve nasilja u porodici. Uključivanje u tretman treba da pomogne počiniocu da stekne uvid i prihvati odgovornost za svoje ponašanje, da usvoji samokontrolu ponašanja, nauči socijalne veštine i promeni uverenja koja doprinose uspostavljanju nasilnog odnosa.


Psihosocijalni tretman se temelji na sledećim načelima:
- jednakost žena i muškaraca;
- povećanje sigurnosti članova porodice ugroženih porodičnim nasiljem;
- porodično nasilje je neprihvatljivo i mora se zaustaviti;
- nasilje je povezano sa rodom/polom;
- porodično nasilje je izraz zloupotrebe moći;
- počinilac je odgovoran za svoje ponašanje bez obzira na okolnost nasilnog događaja;
- nasilje u porodici je nasilje nad decom;
- nasilno ponašanje se može promeniti;
- nasilje nije bolest;
- nasilje je krivično delo;

 

Pre tri godine, UNDPje  u Srbiji napravio korak napred i pilotirao novi pristup, sa ciljem da razvije i proširi mehanizme  zaštite u rešavanju problema nasilja nad ženama. Osnovna ideja novog pristupa bila je promena uobičajene perspektive, stavljajući fokus intervencije na počinioca, a ne samo na žrtve nasilja. Zajedno sa tri gradska centra za socijalni rad koji imaju funkcionalna savetovališta za brak i porodicu (Beograd, Niš i Kragujevac), UNDP je uveo  program za rad sa počiniocima nasilja nad ženama, na osnovu  norveškog modela kao dobre prakse. 16 stručnjaka centara obučavali su norveški eksperti u periodu od godinu dana. Nakon sticanja odgovarajućih kapaciteta, socijalni radnici su ustanovili 8 timova (po jedna žena i jedan muškarac u svakom timu) i započeli primenu novostečenih znanja u svakodnevnom radu.


Više informacija o radu UNDP u ovom segmentu možete pronaći ovde.

.

Redizajniranje i održavanje website-a www.sigurnakuca.net podržava zajednički UN projekat “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji”, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima UN Trust Fund-a za borbu protiv nasilja nad ženama.

Sadržaji website-a ne predstavljaju nužno stavove UNDP-a, UN Women-a, UNICEF-a ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.