početna| mapa sajta| štampaj| pošalji|

Način rada sa počiniocima nasilja

Tretman mušakaraca počinilaca nasilja u porodici sastoji se iz dve celine. Rad započinje procenom indikacija i kontraindikacija za grupni rad i tertman. U  ovoj fazi,  neophodan je susret sa žrtvom o čemu se informiše počinilac. Nakon procene organizuje se grupni terapijski rad u trajanju od 24 sesije. Optimalan broj u grupi je 6 do 8 učesnika. Učesnici se mogu uključiti dobrovoljno,  po rešenju OJT-a kada  se odlaže krivično gonjenje  jer je počinilac prihvatio da se uključi na  psihosocijalni tretman, po uputu centra za socijalni rad i sl.

 

Zakonski osnov za realizaciju tretmana
Zakonik  o krivičnom postupku,  u  članu 236. stav 1. tačka 6. Zakonom o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku koji je stupio na snagu 2004. godine, pored ranije propisanih odredbi kojima je data mogućnost da tužilac pod određenim uslovima može odložiti krivično gonjenje i naložiti izvršiocima krivičnih dela za koja je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine da ispune neku od obaveza (otklanjanje štete, uplate novčanog iznosa u humanitarne svrhe, obavljanje društveno korisnog rada...) uvodi se jedan potpuno novi institut – upućivanje počinioca na psihosocijalnu terapiju.

.

Redizajniranje i održavanje website-a www.sigurnakuca.net podržava zajednički UN projekat “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji”, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima UN Trust Fund-a za borbu protiv nasilja nad ženama.

Sadržaji website-a ne predstavljaju nužno stavove UNDP-a, UN Women-a, UNICEF-a ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.