početna| mapa sajta| štampaj| pošalji|

Krizni centar za muškarce

U Beogradu je krajem 2012. godine osnovan Krizni  centar za muškarce, organizacija civilnog društva koja ima za  cilj pomoć muškarcima u kriznim situacijama. Aktivnosti organizacije su usmerene na prevenciju svih tipova nasilja, zaustavljanje nasilnog obrasca ponašanja i kontrolu besa. Krizni centar za muškarce nudi novu, nedostajuću uslugu u oblasti zaštite od nasilja u porodici.


Udruženje je osnovano s ciljem omogućavanja pružanja usluge i izvan institucionalnog okvira i uspostavljanja feksibilnijih procedura koje bi omogućile efikasnije pružanje usluge i izvan sistema socijalne i zdravstvene zaštite.


Organizaciju je osnovala posebno obučena grupa psiho-terapeuta koji su prošli obuku i supervizju ATV centra (Alternativ Til Vold) iz Norveške, gde postoji dugogodišnje iskustvo u sprovođenju ove vrste tretmana i jedna su od vodećih organizacija u svetu u ovoj oblasti.


Programi za počinioce nasilja razvijaju se već više od trideset godina širom sveta. U stručnim krugovima, i međunarodnim organizacijana tretman muških počinilaca nasilja u partnerskim odnosima se smatra neizostavnim delom borbe protiv nasilja u porodici. Vodeće međunarodne strategije i dokumenta prepoznaju rad sa počiniocima nasilja kao neophodan preduslov u dugoročnom rešavanju ovog problema. Važno je istaći da je cilj rada sa počiniocima, na prvom mestu bezbednost žrtve i prevencija daljeg partnerskog nasilja, odnosno zaustavljanje nasilja. U Srbiji do sada nije postojala specijalizovana organizacija koja se specifično bavi programima koji su usmereni na počinioce nasilja i tretman rada sa ovom populacijom.


Više informacija možete naći ovde.

.

Redizajniranje i održavanje website-a www.sigurnakuca.net podržava zajednički UN projekat “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji”, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima UN Trust Fund-a za borbu protiv nasilja nad ženama.

Sadržaji website-a ne predstavljaju nužno stavove UNDP-a, UN Women-a, UNICEF-a ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.