početna| mapa sajta| štampaj| pošalji|

SOS telefoni – juče, danas i sutra


SOS telefoni za žene i decu žrtve nasilja su specijalizovani servisi i jedan od najefikasnijih mehanizama zaštite žena od nasilja u svetu. SOS telefoni su jedan od najznačajnijih načina za omogućavanje žrtvama da pronađu pomoć i podršku. Putem SOS telefona pruža se podrška i osnažuje se žena koja je preživela nasilje da izađe iz situacije u kojoj se nalazi. SOS telefoni su ključni za prvi kontakt sa korisnicom i za izlaženje u susret njenim potrebama, kao i za dalje usmeravanje na službe u zajednici kao što su sigurne kuće, centri za socijalni rad, policija, zdravstveni centar, tužilaštvo.
Uspostavljanje ovih specijalizovanih službi počelo je sedamdesetih godina XX veka u svetu, dok je u Srbiji prvi SOS telefon otvoren 1991. godine na inicijativu neformalne grupe samoorganizovanih žena koje su htele da pruže podršku drugim ženama da izađu iz situacije nasilja. Žene su razgovarale sa drugim ženama o problemima sa kojima se suočavaju i o odsustvu institucionalne podrške za onu koja se nalazila u situaciji nasilja. Sada je iza tih neformalnih ženskih grupa više od četrdeset godina iskustva i rada sa ženama sa iskustvom nasilja. Te pionirke borbe protiv nasilja nad ženama su otvorile vrata institucija, napravile prodore u zakone i druga državna i međunarodna dokumenta. U poslednje dve decenije gotovo sve države članice Evropske Unije su opredelile finansijska sredstva iz državnih budžeta za finansiranje rada specijalizovanih ženskih organizacija obezbeđujući, takođe, uslove za rad nacionalnih jedinstvenih SOS servisa koji su dostupni 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji.

Prema podacima UNDP Srbija, u našoj zemlji deluje oko 25 lokalnih SOS telefona koji zavise od neizvesnih i povremeno dodeljenih donatorskih i sredstava lokalne samouprave. Gotovo je nemoguće utvrditi tačan broj specijalizovanih servisa, jer se oni ciklično gase i otvaraju u zavisnosti od broja dostupnih volonterki i drugih okolnosti. Tokom 2013-2014 Program Ujedinjenih nacija za razvoj podržava 11 ženskih nevladinih organizacija koje pružaju specijalizovane usluge SOS telefona. U isto vreme, UNDP podržava Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike u izradi podzakonskog akta posebnog pravilnika o minimalnim standardima za rad SOS telefona.
Ratifikacijom Istanbulske Konvencije Saveta Evrope 31. oktobra 2013. godine Srbija je prihvatila obavezu (u članu 24) uspostavljanje besplatne SOS telefonske linije koja pokriva celu zemlju, radi davanja saveta pozivaocima, poverljivo odnosno čuvajući njihovu anonimnost i koja je dostupna non-stop (24 sata dnevno). UNDP u okviru zajedničkog projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji“ koji sprovodi u saradnji sa UNICEF-om i UN Women-om, podržava osnivanje neophodne nacionalne jedinstvene SOS linije za žene žrtve nasilja koja će biti uspostavljena putem umrežavanja aktivnih ženskih nevladinih organizacija koje ovu uslugu već godinama pružaju. One koje imaju dugogodišnje iskustvo i neophodnu ekspertizu za rad sa ženama sa traumom pretpljenog nasilja. Posebno je važno da se ima u vidu da je neophodna diverzifikacija ekspertiza. Žena sa invaliditetom koja je izložena nasikju ima drugačije potrebe od žene koja je bez invaliditeta. Romkinja će se pre otvoriti i radije razgovarati sa ženom koja govori njen maternji jezik i razume socio-kulturni kontekst. Lezbejke će lakše potražiti pomoć drugih žena koje imaju iskustvo diskriminacije i marginalizacije zbog svog ličnog svojstva. Žrtve trgovine ženama imaju dosta drugačije potrebe od žena koje su pretrele psihološko nasilje od strane intimnog partnera. Jedinstveni SOS telefon mora imati kapacitet da umreži i poveže ove različite ekspertize, jer samo kroz koordinisano delovanje različitih organizacija i institucija sistema je moguće zaustaviti nasilje nad ženama.

Ovim segmentom na sajtu, kroz intervjue želimo da predstavimo pomenute ženske nevladine organizacije, njihov rad, prepreke na koje nailaze, ali i izražen entuzijazam i energiju koju članice ovih organizacija godinama ulažu u borbi protiv nasilja nad ženama u Srbiji.

.

Redizajniranje i održavanje website-a www.sigurnakuca.net podržava zajednički UN projekat “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji”, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima UN Trust Fund-a za borbu protiv nasilja nad ženama.

Sadržaji website-a ne predstavljaju nužno stavove UNDP-a, UN Women-a, UNICEF-a ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.