“ONAsnaživanje” je rešenje!

„ONAsnaživanje“ je projekat usmeren na ekonomsko jačanje žena žrtava nasilja, štićenica sigurnih kuća, ali i onih žena koje spadaju u ekonomski ugrožene kategorije stanovništva.

Cilj projekta je uvođenje nove usluge ekonomskog osnaživanja žena, koja bi zajedno sa već postojećom fizičkom i psihološkom pomoći koja postoji u Sigurnim kućama, omogućila da institucionalna podrška bude efikasnija. Time se umanjuju šanse da se žena vrati nasilniku, usled nemogućnosti da izdržava sebe i svoju decu, da se krije od nasilnog partnera, ili da prihvata loše uslove rada koje poslodavci nameću. Ovim programom žene dobijaju priliku da ostvare ekonomsku nezavisnost, žive dostojno, uvećaju svoja znanja, unaprede svoje sposobnosti i kapacitete za posao po izboru i budu u prednosti na tržištu rada (u odnosu na dosadašnji nepovoljani položaj). Uvođenje ekonomskog osnaživanja važan je korak i karika koja nedostaje integrisanom institucionalnom odgovoru na nasilje nad ženama.

Projektom „ONAsnaživanje“ pokrenut je novi servis za ekonomsko osnaživanje žena u Sigurnoj kući Sombor. Nova usluga uključuje treninge za žene koje su preživele nasilje i/ili su pripadnice ugroženih grupa stanovništa, a podrazumeva i umrežavanje sa ljudima iz privatnog sektora koji su u mogućnosti da ulože resurse u ovaj projekat. Formirana je mreža društveno odgovornih poslodavaca, biznismena, banaka i drugih predstavnika privatnog sektora, kako bi se nova usluga edukacije i ekonomskog osnaživanja žena nastavila i nakon završetka projekta. Kroz treninge žene stiču znanja, veštine i samopouzdanje za suočavanje sa problememima ekonomske egzistencije. Model projekta uključuje osnivanje socijalnog preduzeće, čiji profit obezbeđuje da program postane samoodrživ. Preduzećem upravljaju polaznice, nakon uspešno završenih treninga, a njegova svrha je ulaganje u trajno obrazovanje i osnaživanje žena koje su preživele nasilje ili su u riziku od istog. Delatnost socijalnog preduzeća koje je uspostavljeno u Sigurnoj kući u Somboru je organska proizvodnja povrća u plastenicima. Nova usluga je pokazala potencijal za samoodrživost, a ideja je da se u narednim godinama  praksa uspostavi i u drugim gradovima u Srbiji.

Uvođenje ovakvog programa važan je korak ka osnaživanju žena koje su preživele nasilje i karika koja je nedostajala institucionalnom lancu odgovora na nasilje nad ženama.

Pored Fonda B92, koji je nosilac projekta, partneri su Centar za socijalni rad Sombor i SMART Kolektiv. Centar za socijalni rad Sombor upravlja somborskom sigurnom kućom i pionir je u primeni integrisanog institucionalnog odgovora na nasilje nad ženama. SMART Kolektiv ima iskustvo u razvoju profitnih organizacija sa socijalnom svrhom i razvijenu mrežu kontakata u privatnom sektoru.

Projekat finansira Fond Ujedinjenih nacija za borbu protiv nasilja nad ženama, a Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu pružaju institucionalnu podršku razvoju nove usluge u Vojvodini.