početna| mapa sajta| štampaj| pošalji|

Zakoni


Da bismo znali svoja prava i obaveze, prava i obaveze drugih, ali i obaveze same države u odnosu na ta prava, korisno je poznavati zakone i dokumente koji nas obavezuju i štite. U poglavlju o publikacijama projekta "Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji" prikazani su protokoli o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i u intimnim partnerskim odnosima.

U ovom poglavlju možete se upoznati sa širom zakonskom regulativom u vezi sa problemom nasilja nad ženama - zakonima i njihovim pojedinačnim članovima relevantnim za ovu temu.

Prepoznavanje potencijalnih ili aktivnih situacija nasilja predstavlja dragocen doprinos svakog pojedinca u borbi protiv nasilja u porodici. Na taj način sprečava se dalje povređivanje žrtava i omogućava se pravovremeno procesuiranje nasilnika.

 

Krivični zakonik Srbije (2005) prepoznaje brojne oblike nasilja nad ženama kao krivična dela i predviđa zakonske sankcije za ista.
Krivična dela protiv polne slobode (glava XVIII)
Krivična dela protiv braka i porodice (glava XIX)

 

Porodični zakon (2005) predviđa mere zaštite od nasilja u porodici.
Nasilje u porodici (član 197)
Mere zaštite (član 198, 199, 200)
Hitnost postupka
(član 285)

 

Zakon o ravnopravnosti (2009) polova sadrži mere za politiku jednakih mogućnosti za žene i muškarce, kao i posebne mere za prevenciju i eliminaciju diskriminacije zasnovane na polu i na rodu.

 

Zakon o zabrani diskriminacije (2009) definiše princip ravnopravnosti i zabranjuje diskriminaciju po raznim osnovama, uključujući i rodno zasnovanu diskriminaciju.

 

Zakon o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi nasilja nad ženama i nasilja u porodici (2013) je predlog kome sledi usvajanje u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Konvencija SE je doneta u Istanbulu 11. maja 2011. godine.

 


 

.

Redizajniranje i održavanje website-a www.sigurnakuca.net podržava zajednički UN projekat “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji”, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima UN Trust Fund-a za borbu protiv nasilja nad ženama.

Sadržaji website-a ne predstavljaju nužno stavove UNDP-a, UN Women-a, UNICEF-a ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.