početna| mapa sajta| štampaj| pošalji|

Strateški dokumenti

Strateško planiranje na nivou Vlade Republike Srbije, omogućava dugoročno planiranje koje prevazilazi okvire mandata jednog saziva vlade. Streteški dokumenti predstavljaju analizu trenutnog stanja i jasno definišu viziju željene promene stanja u određenom vremenskom okviru. Strateški dokument postavlja i definiše prioritetne oblasti i pravce delovanja svih sektora kako bi se kroz koordinisanu akciju došlo do realizacije zadatih ciljeva. Prvi strateški krovni dokument u oblasti rodne ravnopravnosti donet je 2009. godine, nakon čega je usledilo donošenje posebnih specijalizovanih strateških dokumenata po oblastima, među kojima značajno mesto zauzima Nacionalna strategija za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima koja po prvi put uvodi rodnu perspektivu u bavljenje ovim društvenim problemom.

 

Nacionalna strategija za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti (2009-2015) – prvi nacionalni strateški dokument koji definiše 6 prioritetnih oblasti u kojima je neophodno raditi zarad unapređivanja položaja žena i prateći akcioni plan za sprovođenje strategije: Akcioni plan za sprovođenje nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti za period od 2010 do 2015 (2010-2015).

Prevencija i suzbijanje nasilja nad ženama i unapređenje zaštite žrtava (Strategija, odeljak 4.5.)

Prevencija i suzbijanje nasilja nad ženama i unapređenje zaštite žrtava (Akcioni plan, strateška oblast 5)

 

Nacionalna strategija za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima (2011-2015), prvi nacionalni strateški dokument koji se na sveobuhvatan način bavi nasiljem nad ženama u porodici iz rodne perspektive.

Prevencija (strateška oblast 1)

Normativni okvir (strateška oblast 2)

Multisektorska saradnja i podizanje kapaciteta organa i specijalizovanih službi (strateška oblast 3)

Sistem mera zaštite i podrške žrtvama (strateška oblast 4)


Strategija o prevenciji i zaštiti od diskriminacije (2013-2018), usvojena je na sednici Vlade Republike Srbije održanoj 27. juna 2013. godine. Glavni segmenti Strategije bave se unapređenjem položaja devet osetljivih društvenih grupa najviše izloženih diskriminaciji i diskriminatorskom postupanju, u koje spadaju: žene, deca, LGBT osobe, osobe sa invaliditetom, starije osobe, nacionalne manjine, izbeglice, interno raseljena lica i druge ugrožene migrantske grupe, osobe čije zdravstveno stanje može biti osnov diskriminacije i pripadnici malih verskih zajednica i verskih grupa.
Nakon usvajanja Strategije sledi priprema Akcionog plana za njenu primenu, koji će sadržati konkretne mere, aktivnosti, nosioce tih aktivnosti, vremenske rokove za njihovu primenu kao i indikatore.

Žene (odeljak 4.3.)

 

Akcioni plan za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji (2009-2015), donet je nа osnovu Strаtegije zа unаpređivаnje položаjа Romа u Republici Srbiji, koju je Vlаdа usvojilа 9. аprilа 2009. godine, a odnosi nа period do 2015. godine.
Pored oblasti obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, politike stanovanja, migracija, informisanja, kulture i političkog učešća i predstavljanja, poseban segment ovog plana posvećen je položaju žena Romkinja.

Položaj žena (odeljak 9)

.

Redizajniranje i održavanje website-a www.sigurnakuca.net podržava zajednički UN projekat “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji”, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima UN Trust Fund-a za borbu protiv nasilja nad ženama.

Sadržaji website-a ne predstavljaju nužno stavove UNDP-a, UN Women-a, UNICEF-a ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.