početna| mapa sajta| štampaj| pošalji|

Sigurne kuće kao mehanizam zaštite


Sigurne kuće predstavljaju specijalizovanu uslugu za žene koje su prežuvele nasilje, obezbeđuju sklonište za osobe izložene akutnom nasilju i predstavljaju neophodan mehanizam u sistemu zaštite od nasilja.  Sigurne kuće nisu zamišljene kao  trajno rešenje, već kao nužna intervencija za privremeno izmeštanje iz situacije nasilja koja ugrožava život i bezbednost. Sigurne kuće obezbeđuju sigurnost, bezbedan i besplatan smeštaj i hranu, psihosocijalnu podršku (savetovanje, psihoterapija) i pravnu pomoć.


Većina sigurnih kuća u nadležnosti je lokalnih Centara za socijalni rad i deluje kao sastavni deo sistema zaštite, koji podrazumeva saradnju sa policijom, zdravstvenim ustanovama i drugim institucijama i organizacijama aktivnim u oblasti zaštite od nasilja nad ženama.

 
Dužina boravka u sigurnoj kući zavisi od procene rizika i dinamike oporavka.  Može da traje od nedelju dana do šest meseci. Posle isteka tog perioda, stručni tim ponovo analizira situaciju i donosi odluku o produženju boravka ili izlasku iz kuće.
Detljanije o procesu prijema i boravku u Sigurnoj kući možete naći ovde.


Prema članu 198. Porodičnog zakona Republike Srbije iz 2005. godine, predviđen je set mera zaštite od nasilja u porodici, kojima se privremeno zabranjuje ili ograničava pristup nasilnika drugim članovima porodice. Mere se izriču najviše na godinu dana uz mogućnost produžavanja, a moguće je da sud istovremeno izrekne više mera.Jedna od datih mera jeste i „izdavanje naloga za iseljenje iz porodicnog stana ili kuće, bez obzira na pravo svojine odnosno zakupa nepokretnosti“. Uprkos pravnoj regulativi, nadležni organi u praksi ne sprovode uvek pomenute mere, te je postojanje Sigurnih kuća još uvek neophodan mehanizam u sistemu socijalne zaštite.


Izazov pred kojim se nalazi sistem zaštite žena od nasilja jeste uspostavljanje održivog mehanizama za ekonomsko osnaživanje žena koje su preživele nasilje kako bi bile u mogućnosti da obezbede svoju ekonomsku nezavisnost i umanje verovatnoću povratka u nasilno okruženje .

.

Redizajniranje i održavanje website-a www.sigurnakuca.net podržava zajednički UN projekat “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji”, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima UN Trust Fund-a za borbu protiv nasilja nad ženama.

Sadržaji website-a ne predstavljaju nužno stavove UNDP-a, UN Women-a, UNICEF-a ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.